AB LITERATURE-FILIPINO (FILIPINO-PANITIKAN)


May apat na espesyalisasyon ang AB Panitikan (Filipino): Pananaliksik, Malikhaing Pagsulat, Pagtuturo, at Pagsasalin. Mapag-aaralan ang magkakaibang disiplina sa pamamagitan ng tradisyunal at kontemporanyong teorya sa araling pampanitikan at pangkultura. Gagabayan ang mag-aaral ng mga dalubhasa para sa mga kurso sa pagbasa at pagsulat, pagsusuring kritikal at pagpapakahulugan sa panitikan, at pakikipagtalastasan at kulturang popular. Bukas ang programa sa mga historiko-kritikal na pag-aaral ng mga tradisyong pampanitikan at pilosopikal na kasalukuyang nililinang ng globalisadong kaligiran.

 

Maaaring maging guro, tagapagsaliksik, tagasalin, kritiko, editor o manunulat sa pahayagan, radyo, telebisyon, teatro, pelikula at advertising ang nagtapos ng programa.